< Tillbaka

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

 

Typ av personuppgifter vi samlar in


Kontaktuppgifter

När du blir kund hos Reokonsa AB samlar vi in dina kontaktuppgifter:

Namn, funktionsbeteckning, företag, adress, e-postadress, telefonnummer.


Information om dina tjänster

Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du beställer.


Supportärenden

När du kontaktar Reokonsa AB samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

 

 

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som...

...du uppger själv när du blir kund hos oss.

...du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, chatt-konversationer och e-post.

...skapas när du använder våra tjänster – t ex när du kontaktar oss via vår hemsida.

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

 

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
 • Krav för att fullgöra en för Reokonsa AB rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och Reokonsa ABs intresse.
 • Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

 

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

 

Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp. Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

 

Utveckling av våra tjänster och produkter

Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

 

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

 

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

 • missbruk
 • intrångsförsök
 • attacker i form av t ex virus, DDOS
 • lagbrott
 • användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

 

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

 

 

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Kontakta Reokonsa AB för detaljer.

 

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Reokonsa AB lämnar inte ut några personuppgifter.

 

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som personuppgifter. Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Reokonsa ABs personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

 

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

 

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund

I detta fall raderar Reokonsa AB alla dina uppgifter från våra system, utom den data som krävs enligt bokföringslagen.

 

Dina rättigheter som användare av Reokonsas tjänster

Du har rätt att få information från oss om vilken behandling av dina personuppgifter som sker och vad syftet är i de fall vi är personuppgiftsansvariga.

 

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag av dina personuppgifter där du meddelar vilken information du önskar ta del av.

 

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att personuppgifter vi lagrar om dig inte är korrekt eller saknas har du rätt att begära att vi justerar eller kompletterar uppgifterna.

 

Rätt till radering (“rätten att bli bortglömd”)

Du har som kund rätt att få dina personuppgifter raderade om…

...uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för.

...du återkallar ditt samtycke för uppgifter som inte har någon annan rättslig grund.

...behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.

...du motsätter dig intresseavvägning som rättslig grund och det inte finns någon annan rättslig grund som väger tyngre.

...personuppgifterna inte har behandlats enligt dataskyddsförordningen.

...radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Undantaget är personuppgifter som krävs enligt lag, t ex fakturauppgifter som sparas så länge det krävs enligt bokföringslagen.

 

Rätt till begränsning (fr o m 2018-05-25)

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 • När du anser att dina personuppgifter hos Reokonsa AB inte är korrekta och har begärt justering eller komplettering kan du begära att behandling begränsas i väntan på att justeringen utreds.

 • Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig, men du motsätter dig att uppgifterna ska raderas kan du istället begära en begränsning av användningen.

 • När Reokonsa AB inte längre behandlar personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 • När du har invänt mot behandling i väntan på kontroll av huruvida Reokonsas berättigade skäl väger tyngre än ditt berättigade skäl.

När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

 

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot Rekonsa ABs behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker...

...för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

...som ett led i myndighetsutövning.

...efter intresseavvägning

Om Reokonsa AB motsätter sig din invändning behöver vi kunna visa skäl som väger tyngre än dina intressen.

När det gäller behandling i form av marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

 

Automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

 

Klagomål

Anser du att vi behandlar uppgifter om dig i strid med gällande lagstiftning bör du anmäla det till Reokonsa AB snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

Begära skadestånd

Om du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då skicka in en skadeståndsbegäran till Reokonsa AB eller väcka skadeståndsåtalan i domstol.

 

 

< Tillbaka

 
Joomla Templates by Joomlashack